Sunday, September 11, 2011

ជំពូកទី​2

ការរំលឹកទ្រឺស្តី
២.១. សញ្ញាណនៃការគ្រប់គ្រងគំរោង
         ២.១.១. ​អ្វីទៅជាគំរោង?
​​​​​​​​​​​​     ​​      និយមន័យទី​១: គំរោងគឺជាសកម្មភាពដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយប្រើប្រាស់ថ
វិកា ធនធានមនុស្សមួយកំនត់នៅក្នុងរយ:ពេលមួយជាក់លាក់​ ដើម្បីទៅសំរេចទិសដៅដែលបានកំ
ណត់ ។​  (សៀវណែនាំស្តីពីការអនុវត្តន៏គំរោងមូលនិធិ​ ឃុំសង្កាត់ ខែឧសភា ​ឆ្នាំ2005)។
​​​​​​​           និយមន័យទី​២: ​គំរោង គឺជាដំណើ​ការនៃការតងារដើម្បីសំរេចគោលដៅក្នុងកំឡុ​ងពេលដំណើរការគំរោងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលច្បាស់លាស់ជាច្រើនដែលគេហោថាវដ្តគរោង ហើយ​ការងារ មនុស្ស ​អង្គភាពនិងធនធានដ៍ទៃទៀតផ្លាស់ប្តូរនៅពេលគំរោងរំកិលពីដំណាក់កាលមួយទៅ​ដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់​ (លោក ចន​​ ​​អ៊ិម និចលាស​ ​សៀវភៅគ្រប់គ្រងគំរោងសំរាប់ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​បច្ចេកទេស  ជំពូកទី1 ទំព័រទី2​  បោះពុម្ពលើកទី2 ​ឆ្នាំ2003)​។
​​​​​​​​​​​​​                  ដោយសាតែគំរោងមាននិយមន័យថា  បណ្តោះអាសន្ននោះអ្នកគ្រប់គ្រងគំរោងដោយកំ​
ណត់ពេលវេលា ថវិការ កំលាំងពលកម្ម និងធនធានផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវលៃទុក។  ​បន្ថែមពីនេះ​​​ទៀតសារតែលទ្ធផលគំរោងស្ថិតនៅក្នុងផលិតផលសេវាកម្មដែលល្អប្រសើរ។ ​​ ​គមរោងត្រូវបានគេ
រៀប​ចំ​ដាក់បញ្ចូលតាមដំណាក់កាលជាក់លាក់ដែលសមស្របបំផុតសំរាប់ធ្វើការវិវត្តន៍ឈានទៅរក​លទ្ធផលល្អប្រសើរ​។​ ​ដំណាក់របស់គំរោងបង្កើតបានជាវត្តគំរោង។
​​​​​​​​                 ២.១.២.​តើការគ្រប់គ្រងគំរោងកើតឡើងដូចម្តេច?
​                         ​គំរោងគឺជាដំណើរសុំអ្វីមួយដែលមានផែនការជាក់លាក់គ្រោងទុករួចជាស្រេច  ។ ​ការគ្រប់គ្រងគំរោងត្រូវបានគេធ្វើឡើងចាប់តាំងទសវត្ស​  1960​​  ​ហើយបន្តរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។​
តំរូវការក្នុងការអនុវត្តន៍គំរោងត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់គ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋ    និងឯកជនទៅតាមល័ក្ខ 
ខ័ណ្ឌតំរូវការងារ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                        ការគ្រប់គ្រងគំរោងគឺជាកិច្ចអនុវត្តន៍នូវចំណេះដឹង ជំនាញ វិធីនៃការពិព៍នា កាចាត់​ចែងនិងត្រួតពិនិត្យទៅលើនៃដំណើរការនៃគំរោងផ្សេងៗ ជារួមបញ្ចូលទាំងតំណើរការផែនការ ទំ​នៃគំរោង  ការចាត់តាំង ការរៀបចំបុគ្គលិក ការដឹកនាំ និងការត្រួតពិនិត្យលើការអភិវឌ្ឍន៍និងអាច​ទទួលបាននួវប្រព័ន្ធចំណាចតិចដែលស្របទៅតាមពេលវេលា។
                     ការគ្រប់គ្រងគំរោង គឺជាវិន័យនៃផែនការ ការៀបចំ និងការចាត់ចែងប្រភពធនធាន​ដើម្បីនំទៅរកភាពជោគជ័យ ចញ្ចប់ពីគោលដៅ និងទិសដៅគំរោងជាក់លាក់។​  ​គំរោងគឺជាការខិត​ខំប្រឹងប្រែងមានទីបញ្ចប់ ការចាប់ផ្តើម និងកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ពិតប្រាកដ។ គំរោងផែនការក៏ត្រូវការ​រៀបរាប់ពីការប្រតិបត្តិការងារការគ្រប់គ្រង ​និង ​ការត្រួតពិនិត្យផងដែរ ​ហើយត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនិង​សំណួរដូចខាងក្រោម:​
 1. ​​​​​​​​​​​តើបញ្ហាអ្វីដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយគំរោង?​ ​ហេតុអ្វីបានវាចំបាច់អោយមានការឧបត្ថម?
 2. តើការងារអ្វី​ដែលត្រូវធ្វើទៅតាមគំរោង​?  តើផលិតផលអ្វីជាំសំខាន់​?
 3. តើនណាជាប់ពាក់ព័ន្ធ​ ហើយតើពួកគេនិងទទួលខុសត្រូវក្នុងគំរោងដូចម្តេច?
 4. តើគំរោងប្រើរយះពេលប៉ុន្មាន? ​ហើយតើពេលណាវានិងមានប្រយោជន៍?  ​តើវានិងមានភាព រឹងមំានៅពេលណា? ​តើវានិងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណា? 
​​​​​​​        ការគ្រប់គ្រងគំរោងត្រូវបានសង្ខបទៅជារាងត្រីកោណដែលមានកត្តាសំខាន់3គឺ ពេលវេលា​ការចំណាយ  ​និងទំហំ។  ​ទំរងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ឈរដោយមានកត្តាគុណភាពនៅចំកណ្តាល។
រូបទី ​២.១. គំនូសតាងការរៀបចំគំរោង(រូបក្នុងសៀវភៅ)
 
​​​​​​​​​​​​​​​         នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការគ្រប់គ្រងត្រូវបានគេធ្វើឡើងជារាងការ៉េ ដែលរួមមាន​ ពេលវេលា ​ចំណាយ  ទំហំ ​គុណភាព និងក្តីសង្ឃឹមរបស់អតិថិជនដែលត្រូវបានដាក់ជាកណ្តាល។
រូបទី ​២.២.គំនូសតាងរៀបចំគំរោង(រូបក្នុងសៀវភៅ)
 
          ២.១.៣. គោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងគំរោង
               ការគ្រប់គ្រងគំរោងគឺដិម្បីធានាអោយបានសំរេចតាមទិសដៅដែលបានគ្រោងទុក​ក្នុងនោះរួមមានការលៃទុក ​កាលបរិច្ឆេទនិងថវិការសំរាប់: 
 • ការទំនាក់ទំនង
 • ការជួបប្រជុំ
 • ការពិនិត្យសើរើជាថ្មី
 • ការអនុញ្ញាតិ
 • ការរក្សាទុកឯកសារ
 • ការត្រួតពិនិត្យនិង
 • ការសង្កតទៅលើការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងបុគ្គលិកម្នាក់ទៅបុគ្គលិកម្នាក់ទៀត​
                ​ការគ្រប់គ្រងគំរោងមិនជាកាតព្វកិច្វតូចទេ ​វាមានការចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់ ​វាមិនមែនជា​ដំណើរកាមិនចេះចប់នោះឡើយ គេប្រើឧបករណ៍មកវាស់ ឬកំណត់យ៉ាងពេញលេញនូវផ្លូវនិង​ភារកិច្ចរបស់វា។ វាជាការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងបង្កីនឪកាសជោគជ័យ តែគំរោងត្រូវតែផ្តល់​ជូនឲទាន់ពេលវេលា ​ហើយស្ថតក្នុងរវាងការចំណាយ ​មានទំហំ  និងដែនកំណត់ច្បាស់លាស់​ត្រូវតែផ្តល់ផលល្អដល់អ្នកទទួលផលពីគំរោង៊
​​​​​​​​​​​  
 
       

 

Tuesday, August 16, 2011

ជំពូកទី​ 1

សេចក្តីផ្តើម
១.១. បុព្វហេតុនៃការស្រាវជ្រាវ​ ( Background and Rational)
         ​      ស្រី្តនិងកុមារត្រូវបានគេជួញដូរជារៀងរាល់ថៃ្ងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកទៅបំរើសេវាកម្ម​ ផ្លូវភេទនៅតាមផ្ទះ បន ​ផ្ទះសំណាក់ ខ្លឹបកំសាន្ត សណ្ឋាគារ និងកេងប្រវ័ព្ជាកំលាំងពលកម្មគ្រប់រូប
ភាពនៅតាមទីប្រជុំជននានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។
វាជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្ស និងភាពរីកចំរើ​នលើគ្រប់វិស័យ។​គ្មានជនណាម្នាក់​ត្រូវបានគេរំលោភបំពាន ​ចាប់ឃុំឃាំង ដាក់បង្ខាំងដាច់ដោយឡែកពីគេរឺបិទសិទ្ទសេរីភាព ​ធ្វើអាជីវកម្មលើជនណាម្នាក់បានទេមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ទិសេរីសំរេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនដោយ
ត្រឹមត្រូវ  គោរពសិទ្ទនិងអោយតំលៃគ្នាទៅវិញទៅមក។  ​ស្រ្តីនិងកុមារជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ 
និងជាអ្នកបន្តវេនអភិវឌ្ឍន៏ប្រទេសជាតិ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និង 
អោយតំលៃដល់ស្រី្តនិងកុមារក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៏សង្គមជាតិ។​​ ជាពិសេសអង្គការសហប្រ 
ជាជាតិចាាត់ទុកស្រ្តីជាមាតានៃពិភពលោកនិងជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងវិស័យកាងារសង្គ​
មកិច្ច។ ​កុមារគឺជាសសរទ្រូងក្នុងការកសាងលើកកំពស់ប្រទេសជាតិ និងជាអ្នកបន្តការកែប្រែពិភព
លោកឲកានើតែទំនើបនិងប្រណិតភាពថែមទៀត។ ​ការខិតខំលើកស្ទួយស្រ្តីឲទទួលបានតួនាទីមុខ
តំណែងតាមស្ថាប័នការងារគ្រប់ជាន់ថ្នក់ ហើយស្រ្តីក៏ទទយលបានឪកាសើជាថ្នកដឹកនាំប្រទេស។
សកម្មភាពទាំងនេះគីចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាព លទ្ទភាព និងតុល្យភាពផ្នែកយេនឌ័រ។ ​ដោយមានការ
សហការពីអង្គការណ៍ក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងការជួយទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរស្រ្តីនិងកុមារ  និងស្វែ
ងរកមធ្យោបាយស្រោចស្រង់ជនរងគ្រោះដោយសារអំពើជួញដូរឲមានលទ្ធភាពវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅ
ស្រុកកំណើត ភូមិឃុំរបស់ខ្ល្លួនវិញប្រកបដោយសុភមង្គល  និងជួយស្តារជីវភាពថ្មីឡើងវិញនោះអង្គ
ការអាហ្វេស៊ីបកម្ពុជាបានដើរតួយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនពីកលល្បិចរបស់ជ
នពាលក្នុងការបោកបញ្ឆោត កេងប្រវ័ព្ចា លក់យកផលប្រយោជន៍។
​​         ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ អាហ្វេស៊ីបកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីសំរាប់ជួយជនរងគ្រោះដដោយសា
អំពើជួញដូរមានជាអាទ៍ ​ការយល់ដឹងអំពីការជួញដូរមនុស្ស ការសើបអង្កតនិងតាមដាន​ ​ការគាំទ្រតា
មផ្លូវច្បាប់ ការតស៊ូមតិ ការថែទាំសុខភាពនិងការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត ​ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ:​កម្ម
វិធីសមាហរណកម្មនិងការបញ្ជូនត្រឡប់ជនរងគ្រោះដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការជួញដូរស្រ្តីនិងកុមារ។
១.២.ចំណោទបញ្ហា(Problem Statement)
             ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាននិងកំពង់មានភាពរីកចំរើនលើគ្រប់វិស័យ     ជា​​ពិសេស    វិស័យ
ឧស្សាហកម្ម និងទេសចរណ៍។  ជាងនេះទៅទៀតសណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់  បាររាត្រី ខារ៉ាអូខេ  ក៏កើតរីករាលដាលដូចផ្សិត  ជាហេតុនាំឲតំរូការសេវាផ្លូវភេទក៏កើនឡើងដែរ។​ កាលណាតំរូវការផ្លូវ
ភេទកើនឡើងខ្ពស់  ​វាចៀសមិនផុតពីការជួញដូរស្រ្តីនិងកុមារដើម្បីបំពេញតំរូវការទាំងនៅឡើយ។
ចំពោះករណីខាងលើនេះ តើអង្គការអាហ្វេស៊ីបកម្ពុជាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីធ្វើឲការប្រ
តិបត្តិរបស់ឃខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលជោគជ័យ?
១.៣.គោលបំណងនៃការសិស្សា(Study Objective)
              គោលបំណងនៃការសិក្សានេះ  គឺចង់បង្ហាញពីដំណើរការនៃកាទប់ស្កាត់អំពើជួញដូស្រ្តី  និង
កុមាររបស់អង្គការអាហ្វេស៊ីបកម្ពុជានៅមណ្ឌលភ្នំពេញ ដោយផ្តោតទៅលើ:
 •  ការសិក្សាពីស្ថានភាពរបស់អង្គកាអាហ្វេស៊ីបកម្ពុជា
 • ​ទស្សនះវិស័យ បេសកម្ម ចក្ខុវិស័យ គោលដៅ និងគោលបណង
 • ដំណើរការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការអាហ្វេស៊ីបកម្ពុជាមួយចំនួន
 • ​​ស្វែងរកឲឃើញពីកត្តាដែលនាំឲដំណើរការប្រតិបត្តិមានប្រសិទ្ធភាព និងគ្មានប្រសិទ្ធភាព។
 • សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងការផ្តល់អនុសាសន៍
១.៤.​ទំហំនិងដែនកំណត់នៃការសិក្សា(Scope and Limitation of Study)
             ​+​ទំហំ : ទីតាំងដែលក្រុមនិស្សិតយើងខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ  មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុ
ងភ្នំពេញយើងខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតែនៅលើដំណើរនៃការប្រតិបត្តិរបស់របស់អង្គការអាេហ្វស៊ី 
បកម្ពុជា ។​   ​តែរាល់ព័ត៌មានដែលក្រុមយើងខ្ញុំលើកយកមកវិភាគនេះគឺក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2004ដល់2008។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​            + ដែនកំណត់: ​ដោយផ្អែកលើប្រធានបទដែលបានកំណត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ គឺផ្តោត
ទៅលីបញ្ហាដូចខាងក្រោម: 
 • ផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីការជួញដូមនុស្ស
 • ការងារសើបការសំងាត់ ​និងមណ្ឌលសំណាក់រយះពេលខ្លី
 • មណ្ឌលទុំឌី និងមណ្ឌលមូលដ្ឋាន
 • ការធ្វើសមាហរណកម្មជនរងគ្រោះ
១.៥. សារ:សំខាន់នៃការសិក្សា(Importance of Study)
             ដើម្បីពិសាធ៍នូវចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើឲបានច្បាស់​  យើងត្រូវតែចូលរួមបំពេញការងារ​នៅតាមស្ថាប័ននានាក្នុងគោលបំណង:  
 • ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ការសិក្សាទ្រឹស្តី និងកាឋរអនុវឌ្ឍន៍ការងារជាក់ស្តែង
 • យល់ដឹងអំពីនិតិវិធីនិងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងគំរោងរបស់អង្គការអាហ្វស៊ីបកម្ពុជានៅក្រុងភ្នំពេញ 
 • យល់ដឹងអំពីដំណាក់កាលនីមួយនៃការជួញដូស្រ្តីនិងកុមារ
 • បុព្វហេតុដែលនាំអោយឈានដលើការជួញដូរស្រ្តីនិងកុមារ
 • យល់ដឹងពីដំណើការនៃការអនុវត្តន៍គំរោង
 • ផ្តល់ជាឯកសារសំរាប់និស្សិត និងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជំនាន់ក្រោយ ។
១.៦.​រចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា(Organization of  Study)
            ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានបែងចែកជាប្រាំមួយជំពូកដូចខាងក្រោម:
            ជំពូកទី 1​ : សេចក្តីផ្តើម
​​​​​​​​​​​​​​            ជំពូកទី 2​ : ​ការរំលឹកទ្រឹស្តី
​​​​​​​​​​            ជំពូកទី 3 : ​ការសិក្សាពីស្ថានភាពរបស់អង្គការអាហ្វេស៊ីបកម្ពុជាមណ្ឌលភ្នំពេញ
            ជំពូកទី 4 : គំរោងនៃការវិភាគ និងវិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ
            ជំពូកទី 5 : ​ការវិភាគទិន្នន័យ និងរបកគំហើញ
            ជំពូកទី 6:​ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងការផ្តល់អនុសាសន៍ 
 
 

 Thursday, November 18, 2010

សេចក្តីសង្ខេប

ដំណើរស្រាវជ្រាវមួយច្បាប់នេះ គឺជាកាសិក្សាទៅលើការគ្រប់គ្រងគំរោង  ស្តីពីដំណើរការនៃការប្រ តិបត្តិរបស់អង្គការអាហ្វេសុីបកម្ពុជា។ ដោយមានវត្ថុបំណង ដើម្បីបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការប្រ តិបត្តិការងារ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់អង្គភាព ទៅការយល់ដឹងរបស់អង្គភាពនៃការជួញដូរ មនុស្ស ការងារសើបអង្កេត និងមណ្ឌលសំណាក់រយៈពេលខ្លី មណ្ឌលទុំឌី មណ្ឌលមូលដ្ឋាន និងកម្ម
វិធីសមាហរណកម្មជនរងគ្រោះ។ ជាងនេះទៅទៀត គឺជួយជំរុញអោយគម្រោងផែនការយុទ្ធ អោយ
កាន់តែបានជោគជ័យ បង្កើននូវគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណើរការគ្រប់គ្រងធនធាន មនុស្សធ
នធានសម្ភារៈ និងធនធានថវិកា។ ដោយផ្តោតលើមនសិកាអនុវត្តន៍ការងារអង្គការយកចិត្តទុកដាក់
ផ្សព្វផ្សាយពន្យល់ពីឧបាយកល បោកបញ្ឆោតរបស់ឧក្រិដ្ឋជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅទីក្រុងនិង
ជនបទ នឹងជួយសង្រ្គោះជនដែល ត្រូវគេជួញដូរអោយរួចផុតពីទាសភាព ហើយទទួលយកអោយ
ស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលដីម្បីផ្តល់នូវការ ថែទាំសុខភាព បណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបញ្ជូនត្រ
ឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ ដោយមាន ការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និងមន្រី្ត ភូមិ ឃុំ  មូដ្ឋាន។ ភាពជោគជ័យរបស់អង្គការគឺ ការចុះធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់ទីកន្លែងកើតហេតុនិងទទួលយក
ជនរងគ្រោះអោយស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌល ព្រមទាមងហ៊ានការពារជនរងគ្រោះដោយមិនខ្លាចអំណាច
ឬការគំរាមគំហែងជននណាម្នាក់ឡើយ យើងធ្វើការដោយតម្លាភាពក្នុងស្មារតីចង់។ដោយស្ត្រី និង
កុមារស់នៅដោយសេរីភាព គេចផុតពីការ កេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់រូបភាព។        ទោះបីជាយើងខិតខំប្រឹង
ប្រែងបំពេញការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយ វាចៀសមិនផុតពីកក្តាអសមត្ថភាព​និងចំនុច
អវិជ្ជមាន ដូចជាការអប់រំ ការផ្សព្វផ្សាយ ការសើបអង្កេត ការចុះអន្តរាគមន៍ កាទទួលព័ត៌មានច្បាស់
លាស់ កិច្ចសហការជាមួយអជ្ញាធរ សេវាព្យាបាល និងមណ្ឌលស្នាក់នៅអោយពេញលក្ខណៈតាម
អ្វីដែលយើងត្រូវការ ហើយបុគ្គលិករបស់ យើងក៏នៅមានអសកម្មច្រើនក្នុងការបំពេញភារកិច្ច។ជា
រួមដំណើរការប្រតិបត្តិគំរោងរបស់អង្គការអាហ្វសុបកម្ពុជាទទួលបាននូវលទ្ធផលគួជាទីមោទនៈ និងស្របតាមវត្ថុបំណងរបស់ម្ចាស់ជំនួយ ហើយគ្រប់ការងារដែលទាក់ទងការជួញដួរមនុស្សអង្គការ បានប្រើបា្រស់អស់លទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយ និងបង្កីនការកែលំអរគ្របៈមកម្មវិធី។ អង្គការទទួលស្គាល់ភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន ហើយសូមប្តេជ្ញាបន្តការអនុវត្តន៍គំរោង
អោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សជាតិ។


សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ខ្ញុំបាទេឈ្មាះ ម៉ប សុវណ្ណាឡុង សន សុគុណ ប៉ុន ចន្ធុល ហម វុទ្ធា ស្រេង ឈុនេហង ហ៊ុយ ទុយ ជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី ៤ មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ។ សូមលំអោនកាយគោរពនិងថ្្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជៅ្របំផុតចំពោះលោក​ឳ ពុក និងអ្នកម្តាយ ដេលបានផ្តល់កំណើត និងពលីកម្មគ្របៈបែបយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា ផ្តល់នូវភាពកក់ក្តៅ សេចក្តីស្រលាញ់អនុគ្រោះ ព្រហ្មវិហារធម៌ និងអប់រំទូន្មានឱប្រព្រឹត្តខ្លួនទៅតាមគន្លងធម៌ដើម្បីរស់ នៅក្នុងសង្គម ព្រមទាំងទំនុកបំរុងថវិការ និងសិក្ខូបករណ៍ ចាប់តាំងពីកំរិតបឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សា រហូតដល់ ឧត្តមសិក្សា។ កូនសូមក្រាបប្រតិបត្តិ និងសម្តែងនូវកត្តញ្ញូធម៌ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំ ពោះឧបករៈគុណរបស់លោកទាំងទ្វេរដែលមានមកលើកូន។
សមថ្លែងអំណរគុណចមេពោះឯក ឧត្តម សេង ផល្លី សាកលវិទ្យាធិការង មួយអន្លើដោយលោក សាស្រ្តាចារ្យ ឡាយ ជ្រាវ ដែលបានដឹកនាំក្រុមយើងខ្ញុំដោយផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តនៅកន្ុងការចុះធ្វើកា ស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលព័ត៌មានយកមកចងក្រង សសេជាសារាណាមួយច្បាប់នេះព្រមទាំងបុគលិក សាស្រ្តាចារ្យ ទាំងអស់ប្រចាំសាលកវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស។
សូមគោរពនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីអគ្គនាយិកា ម៉ម សុម៉ាលី ព្រមទាំង បុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់របស់អង្គការអាហ្វេសីុបកម្ពុជា ដែលបានអនុញ្ញាតិអោយក្រុម យើងខ្ញុំចុះកម្មសិក្សានៅ មណ្ឌល ទំឌី និងផ្តល់លទ្ធភពដោយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលគ្រប់បែប យ៉ាងដល់ក្រុមយើងខ្ញុំ ក្នុងការចុះកម្មសិក្សានេះព្រមទាំងផ្តល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធលើប្រធានបទ នេះរហូតទទួលបានជោគជ័យ។

Wednesday, November 17, 2010

អារម្ភកថា

 យើងខ្ញុំរៀបចំចងក្រងេសៀវភៅសារាណានេះ ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៌នូវចំនេះដឹងដោយធ្វើការ
សិក្សាស្វែងយល់អោយបានសុីជម្រៅទាំងទ្រឹស្តី នឹងការអនុវតន៌ជាក់ស្តែងរបស់ស្ថាប៍នការងារ ផ្សេងៗ ព្រមទាំងពង្រីកការយល់ដឹងអោយកាន់តែប្រសើឡើង។ ក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាក្រុមនិសិ្សតបាន
សិក្សាមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេលបួនឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់ក្នាខិតខំព្យាយាមទាំងកំ
លាំងកាយគំលាំងចិត្តក្នុងការរៀបចំចងក្រងសៀវភៀនេះឡើងដោយមានសាស្រ្តាចារ្យជាអ្នកជួយសំ
រួល។
សាកលភវូបនីយកម្មតំរូវអោយប្រេទសនីមួយៗក្នុងពិភពលោកធ្វើការុះភិវឌ្ឍន៌សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេរៀងៗ
ខ្លួនដើម្បីអោយមានការរីកចំរើនទៅបានគេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាចម្បងទៅលើវិស័យធនធានមនុ
ស្ស្ ធ្វើយ៉ាងណាអោយមានគុណភាព ការដឹកនាំគ្រប់គ្រងវិស័យការងារ ក្នុងនោះកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដែលតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើនល្បឿនប្រទេសជាតិពឹងផ្អែកលើ
ធនធានមនុស្សប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។ យើងដឹងថាមនុស្សេជាអ្នកបែងចែក និងគ្រប់គ្រងលើការងារ
ទាំងអស់ ហើយការងារអាចដំណើការបានរលូន អាស្រ័យលើធនធានមនុស្ស សម្ភរៈ និងថវិការរបស់អង្គភាពក្នុងកាជុំរុញអោយគំរោងរបស់ខ្លួនសំរេចតាមគោលដៅ។ ហេតុនេះទើបក្រុមយើងខ្ញុំសំរេចចិត្តលើកយកប្រធានបទមួយ ''ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរស្តី និង កុមារ" របស់អង្គការអាហ្វេសីុបកម្ពុជាសំរាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដោយផ្សារភ្ជាបៈការអនុវត្តន៍ជ
ាក់ស្តែងមួយរបស់អង្គការុអាហ្វេសុីបកម្ពុជា។
ការសសេន្េះទុកជាជំនួយស្មារតីយល់ដឹងបីកិច្ចគ្រប់គ្រងគំរោង ដើម្បីជាស្ពាននិងជាទុនឯកសារដ
ល់អ្នកសិក្សាជំនាន់ក្រោយៗ ធ្វើការសិក្សារស្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត់។ យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលការផ្តល់មត់យោបល់និងការរិះគន់ស្ថាបនាអំពីសំណាក់លោកសាស្រាចារ្យ និស្សិត និងលោកអ្នកអានទាំងឡាយដោយសោមនស្សរីករាយ ដើម្បីអោយសៀវភៅនេះកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងថែមទៀត។